Modele ubezpieczenia emerytalnego

Powszechny System emerytalny w niemczech Jest le repartycyjnym, co oznacza, że środki wpłacane ne niego są przeznaczane na wypłatę bieżących emerytur. Zasadniczo système zabezpieczenia emerytalnego w niemczech jest finansowany poprzez wpłacane Składki (opłacane w połowie przez pracownika, un w połowie przez pracodawcę). OD 2013 r. stopa Składki wynosi 18, 9%. Wpływy ze Składek nie są Jednak wystarczające, wypłaty aby pokryć. Système jest finansowany w większości ze Składek-h wią un około 75, 8% wpływów. Kolejne 23, 6% przychodów, wią Dotacje Państwowe. Oprócz Tego pozostała czynnikiem część przychodów pochodzi z prawem nadzwyczajnych. Po stronie wydatków wyróżniono wydatki na świadczenia emerytalne, ubezpieczenie zdrowotne emerytów oraz koszty administracyjne, które w wiły 2012 r. 1, 4% ogółu wydatków.

Z przedstawionych danych gruntu wynika, że wpływy są wyższe niż wydatki, un Więc w systemie pojawia się nadwyżka finansowa. Jednak aby zapewnić ciągłą zdolność płatniczą, zarządzające środkami jednostki w ramach niemieckiego Ubezpieczenia Emerytalno-Rentowego zobowiązane są tworzyć rezerwy. “REFORMA SYSTEMU EMERYTALNEGO” spis treści Wstęp. Maria Pierzchalska 15 lat Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego. Ewa Borowczyk Réhabilitacja w ubezpieczeniu społecznym. Antoni Malaka wprowadzenie Reformy Ubezpieczeń Społecznych-założenia. Teresa Guzelf wymiar emerytury w polskim systemie Ubezpieczenia Społecznego. Inetta Jędrasik-Jankowska Równość Praw w systemie emerytalnym.

Maria Pierzchalska Wprowadzanie Ubezpieczenia wypadkowego. Antoni Malaka doświadczenia początku Reformy emerytalnej. [...] Każda Osoba podlegająca obowiązkowi Ubezpieczenia emerytalnego Musi w dostarczony 7 DNI zdecydować, ne którego OFE chce należeć. Jeśli Tego nie zrobi do 10 Stycznia lub 10 lipca, zostanie przydzielona faire Funduszu Emerytalnego w drodze losowania przeprowadzanego przez ZUS. Każdy Członek OFE otrzymuje raz do Roku rozliczenie wraz z informacją za Last Rok i za Okres ostatnich Trzech lat oraz historią wpływu Składek przekazanych przez ZUS w ostatnim Roku. Każdy Członek OFE Może zmienić Fundusz Emerytalny raz na kwartał je nie będzie zobowiązany ne uiszczania z tego tytułu żadnych opłat. W 1998 r. została wprowadzona Dodatkowa dotacja conçu na finansowanie świadczeń dla osób, które nie płaciły Składek, un mimo à według państwa powinny otrzymywać świadczenia. Dotyczy à NP. wysiedleńców oraz osób pochodzenia niemieckiego mieszkających Wcześniej na wschodzie Europy, które wróciły do kraju.

Dotacja Dodatkowa jest finansowana direct z wpływów z podatku OD towarów i Usług. Dotacja ta h. z Góry ustaloną część dochodów z podatku VAT, w związku z czym wzfrost wpływów z tego podatku z większymi dotacjami dla systemu Ubezpieczenia emerytalnego.